Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası

Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi

Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası

Son Güncellenme Tarihi: 6.01.2023

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Tripy Mobility Teknoloji AŞ (“Tripy Mobility Teknoloji” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve korunması sürecini hassasiyetle yürütmektedir. Tripy Mobility Teknoloji 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileri işlenen kişileri (“İlgili Kişi”) aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamıştır. Tripy Mobility Teknoloji, KVKK hükümleri kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, İlgili Kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu olan Tripy Mobility Teknoloji tarafından geliştirilen mobil ve web uygulamasını (“Uygulama”) müşteri ya da kullanıcı olarak kullanımınız (“Kullanıcı”) durumunda, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini sizlere bildirmek ve KVKK kapsamında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve tarafınıza sunulmuştur.

 

Tripy Mobility Teknoloji, KVKK kapsamında kendisine yüklenen sorumluluğun tam idrakı ile, KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Veri sorumlusu, KVKK kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Şirket Unvanı                    : Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi

Adresi                                : Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c/101 Gölbaşı / Ankara / Türkiye

Ticaret Sicil Numarası: Ankara – 481067 MERSİS Numarası                                    0859134889100001

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplama yöntemlerini ve hukuki nedenlerini, Kullanıcı vasfıyla Uygulama’yı ve mobil araçlarımızı kullanmanız halinde hangi kişisel verilerinizin işlendiğini, kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin kimlere ve hangi

amaçlarla aktırılabileceğini, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi durumlarını, İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarını ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini anlatmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Uygulama vasıtasıyla yazılı ya da elektronik olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile işlenmektedir.

 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kimlik Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası,

vatandaşlık

İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
Finans Kredi/Bank Kart Numarası, cüzdan bakiyesi, borç tutarı, fatura

numarası, ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler

Pazarlama Konum bazlı kampanya verileri, kullanım bazlı kampanya verileri
Hukuki İşlem Adli makamlarla yapılan yazışmalar, dava dosyasında yer alan

bilgiler

Müşteri İşlem Üyelik bilgileri, müşteri ID, şikâyet ve öneriler, yolculuk detayları, Tripy kullanım detayları, çağrı merkezi kayıtları
İşlem Güvenliği IP adresi, cihaz ID, kullanıcı işlem kayıtları, trafik verileri, uygulama kullanım bilgileri, cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, donanım modeli
Lokasyon Hizmetin ifası sırasında elde edilecek konum verileri

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz Tripy Mobility Teknoloji tarafından Uygulama ve e-posta kanalları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tripy Mobility Teknoloji, Kanunun 5’inci maddesi uyarınca aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile belirtilen kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Ad-soyad, doğum tarihi,

T.C. kimlik numarası/pasaport numarası, vatandaşlık, Telefon numarası, e-posta adresi, Üyelik bilgileri, müşteri ID, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları.

Uygulama üzerinden hizmet sunulabilmesi, üyelik kaydı oluşturulması, kullanıcı sözleşmesinin ifası, kimlik doğrulayabilmek, araç kullanımına ehil olmanın doğrulanması. (KVKK/5/2/c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

(KVKK/5/2/ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, uygulama kullanım verileri, lokasyon bilgisi, cihaz ID, şikâyet ve öneri kayıtları, kredi/bank kart Numarası, cüzdan bakiyesi, ödeme miktarı ve ödeme yöntemi. Uygulama üzerinden hizmet sağlamak, ücretlendirme, tahsilat, ödeme ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi. (KVKK/5/2/c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

(KVKK/5/2/e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

(KVKK/5/2/f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, kredi/bank kart numarası, borç tutarı, fatura numarası, ödeme miktarı ve ödeme yöntemi. Faturalama süreçlerini yürütmek, finans ve muhasebe işlerinin takibi (KVKK/5/2/ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

(KVKK/5/2/e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Adli makamlarla yapılan yazışmalar, dava dosyasında yer alan bilgiler, üye olma tarihi, müşteri ID, şikâyet ve öneri kayıtları, araç kullanım detayları, çağrı merkezi kayıtları, konum verileri, ödeme bilgileri ve uygulama kullanım bilgileri Hizmet ve operasyonların yönetimi, denetimi ve iyileştirilmesi, stratejik planlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmet, operasyon ve uygulama güvenliğinin sağlanması, hileli veya yasadışı faaliyetlerin tespit edilebilmesi, dolandırıcılığı ve kötüye kullanımını önlemek ve tespit etmek, şirket içi denetim, iç kontrol, hukuk, finans, raporlama ve şirket içi operasyonların yürütülmesi (KVKK/5/2/f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, lokasyon verileri ve hukuki işlem bilgileri Hizmetin kullanılması sırasında yaşanılması muhtemel kazaların raporlanması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi (KVKK/5/2/f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Üyelik bilgileri, müşteri ID, şikâyet ve öneriler, yolculuk detayları, araç kullanım detayları, çağrı merkezi kayıtları, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, lokasyon verisi, cihaz tanımlama bilgisi. Kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, iş ortaklarımız tarafından özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Uygulamanın kişiselleştirilmesi, doğrudan ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (KVKK/5/1) İlgili kişinin açık rızası

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

Yukarıda açıklanan amaçlar ve hukuki nedenler doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen koruma tedbirleri uygulanarak gizlilik içinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar işlenecek ve işlenme süresi sona erince silinecek, yok edilecek ya da istatistik amaçlı kullanabilmek amacıyla anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

 

Şirketimize başvuruda bulunarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep

 

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı ya da KEP kullanarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

 

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Bu Aydınlatma Metnine ya da kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya talebiniz olduğunda, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte;

 

  • Bahçelievler 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c/101 Gölbaşı / Ankara / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak başvurabilirsiniz.
  • [email protected] KEP adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizle, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.
  • [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepler, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni’ni okumak ile, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, talep ve görüşleriniz için Başvuru Formu aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.