Açık Rıza Metni

 • TRIPY MOBILITY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

  (“Açık Rıza Metni”)

   

  İşbu Açık Rıza Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinin işlenmesine dair bilgilendirmek ve bu doğrultudaki açık rızalarını almak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. (“Tripy Mobility Teknoloji” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

   

  Tripy Mobility Teknoloji, “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle Tripy Mobility Teknoloji, kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğun tam idraki ile Tripy Mobility Teknoloji, KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

   

  Tarafımızla paylaştığınız ve Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Tripy Mobility Teknoloji Aydınlatma Metni kapsamında açıklanan esaslar çerçevesinde, siz kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, iş ortaklarımız tarafından özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, uygulamanın kişiselleştirilmesi, doğrudan ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla konum bazlı kampanya verileriniz, kullanım bazlı kampanya verileriniz ile müşteri ID, cep telefonu numarası, e-posta adresi, ad-soyad verilerinizi söz konusu faaliyetler için işleyebileceğiz ve tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

   

  İşlenebilecek olan kişisel verilerinizin işleme amacı ve hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
  Üyelik bilgileri, müşteri ID, şikâyet ve öneriler, yolculuk detayları, araç kullanım detayları, çağrı merkezi kayıtları, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, lokasyon verisi. Kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, iş ortaklarımız tarafından özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Uygulamanın kişiselleştirilmesi, doğrudan ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (KVKK/5/1) İlgili kişinin açık rızası

  Şirketimize başvuruda bulunarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme.

  Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

   

  Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

  Bu Açık Rıza Metni’ne ya da kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya talebiniz olduğunda, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte;

  • Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c İç Kapı No:101 Çankaya / Ankara / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak başvurabilirsiniz.
  • [email protected] KEP adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizle, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.
  • [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

  Başvurunuzda yer alan talepler, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır

  “Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.”

   

   

  Kabul Ediyorum [  ]

   

  Kabul Etmiyorum [  ]