KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca

Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru Formu

 

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu”) yapacağınız başvurularınız için aşağıdaki Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;

  • “e-imzalı” olarak :
  • Başvuru yapacağınız Veri Sorumlusu’nun Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine:

[email protected]

veya;                     

  • “ıslak imzalı” olarak :
  • Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No:10/50c İç Kapı No:101 Çankaya / Ankara / Türkiye posta adresine iletiniz.

 

Veri Sorumlusu olarak talebiniz niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, talep doğrultusunda yapılacak olan işlemin ayrıca ek bir ücretlendirmeyi gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret[1] talep edilebilecektir.

Tarafınızca yapılan talep Veri Sorumlusu tarafından kabul edebilir, gerekçesini açıklayarak reddedilebilir. Tarafınıza yapılacak olan geri dönüş yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden yapılabilir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Veri Sorumlusu tarafından talebin gereği yerine getirilecektir.  Veri Sorumlusu tarafından meydana getirilen bir hata sebebiyle başvuru mecburiyeti doğmuşsa ve başvuru için tarafınızdan başvuru ücreti alınmışsa, alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bazı Tanımlar

İlgili Kişi            : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.

Kişisel Veri       : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi :  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

 

BAŞVURU FORMU

1.Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad – Soyad:

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

 

Yabancı Ülke Vatandaşları için :

Uyruk

Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

 

 

Bildirime Esas :

Elektronik Posta Adresi

Telefon Numarası

(varsa) Faks Numarası

 

 

 

 

 

Talep Konusu

 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu’yla Olan İlişkiniz

( Lütfen uygun kutucuğu işaretleyiniz. )

 Kullanıcı

Çalışan

3ncü Taraf Firma Çalışanı

Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

2.Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakka İlişkin Bilgiler

(Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz başvuru talebinize en uygun ifadenin yanındaki kutucuğu / kutucukları işaretleyiniz. Kişisel Veri / Özel Nitelikli Kişisel Veri aşağıdaki tabloda “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aşağıdaki tabloda “Kanun” olarak ifade edilmektedir.)

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi işlemişse buna ilişkin detaylı bilgilendirilme talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi, eğer bu veriler işlemişse verilerin işlenme amacını ve bu işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi yurt içinde veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını, aktardıysa şahsıma ait kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin düzeltilmesini ve bunun yanı sıra bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde bahsi geçen eksik ve yanlışların düzeltilmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olsa bile tarafıma ait olan bu kişisel verilerimin tamamen silinmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenmiş olan ve tarafıma ait kişisel verilerin tamamen silinmesinin yanı sıra işbu kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Aleyhime sonuç doğuran bu analiz sonucuna itiraz ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenen kişisel verilerim Kanuna veya ilgili Mevzuata aykırı olarak işlenmiş olup bunun sonucunda zarara uğramış bulunuyorum. Bu aykırılık sonucu meydana gelen zararımın tazmin edilmesini istiyorum.

 

 

3.Talebiniz Hakkında Açıklama

( Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verilerinizi / özel nitelikli kişisel verilerinizi detaylı olarak belirtiniz )

 

 

 

 

 

 

 

4.Ekler

(Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz başvurunuza dayanak olarak göstermek istediğiniz (varsa) bilgi ve belgeleri aşağıda detaylandırınız )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Lütfen başvurunuza istinaden Veri Sorumlusu olarak tarafımızca size (“İlgili Kişi”) vereceğimiz yanıtımız için bildirme yöntemini seçiniz :

( Lütfen geri bildirim almak istediğiniz bildirme yönteminin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz )

 Veri Sorumlusu tarafından iletilecek yanıtın yukarıda vermiş olduğum adrese gönderilmesini talep ediyorum.

Veri Sorumlusu tarafından iletilecek yanıtın yukarıda vermiş olduğum e-posta / KEP adresine gönderilmesini talep ediyorum.

Veri Sorumlusu tarafından iletilecek yanıtı Veri Sorumlusu’na gelerek elden teslim almak istiyorum.

 

6.Beyan

Bu Başvuru Formu ve (varsa) ekinde ibraz ettiğiniz evrak; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yapmakta olduğunuz başvurunuz çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak tarafımız ile ticari ilişkiniz olup olmadığını incelemek, Veri Sorumlusu olarak tarafımızca işlenmiş bulunan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriniz olup olmadığını tespit etmek ve yasal süre içinde size (“İlgili Kişi”) yanıt verebilmek amacıyla  talep edilmektedir. Bu Başvuru Formu ile iletmekte olduğunuz talep(ler)inize ilişkin Veri Sorumlusu olarak tarafımız ile paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Veri Sorumlusu olarak tarafımızın söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurunuz kaynaklı taleplerden sorumluluğu bulunmayacağı gibi yapılan başvuru neticesinde 6988 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak tarafımızca ödenen idari/para cezaları başvuru sahibi olarak size (“İlgili Kişi”) rücu etme hakkına sahiptir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluklar başvuru sahibi olarak Size (“İlgili Kişi”) aittir.

 

Kişisel Veri Sahibi (“İlgili Kişi”) / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi [2]

Ad / Soyad                      :

Başvuru Tarihi :

İmza                                  :

[1] İlgili Kişi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (On) sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 (On) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

[2] Veri Sorumlusu’na başkası adına başvuru yapmaktaysanız, “İlgili Kişi” adına başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (“İlgili Kişi”nin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname vb) başvurunuzun ekinde Veri Sorumlusu’na iletiniz. İbraz edeceğiniz belgelerin hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için yetkili makam(lar) tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.